TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

  • Salı, 27 Ağustos 2019 13:35

İ  L  A  N

 

Mülkiyeti 2064 Sayılı Ürgüp Tarım Kredi Kooperatifine ait;

Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Ortahisar Belediyesi, 29 Pafta, 5742 nolu Parselde kayıtlı 1.020,00 m² alana haiz üzerinde bodrum, zemin ve 1. Kattan oluşan taşınmazın 550.000,00. TL Muhammen bedelli taşınmaz;

Kapalı Zarf Teklif Alma, Açık Arttırma ve/veya pazarlık usulü ile ihaleye edilecektir.

1-  Satışa çıkarılan mülkün muhammen bedeli 550.000,00. TL’dir.

2-  Taşınmaz satış ihalesinde ihale üzerinde kalan istekliler taşınmazı taksitli olarak en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı 2 yıl içerisinde en fazla 2 taksitte olmak üzere taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte ödemek suretiyle taksitlendirilebilecektir.

3-  Geçici teminat bedeli muhammen satış bedelinin yaklaşık %3’ü olan 16.500,00. TL’dir. Geçici Teminat bedeli 2064 Sayılı Ürgüp Tarım Kredi Kooperatifi veznesine ya da Kooperatifin Ziraat Bankası, nezdindeki TR 21 0001 0002 1529 9655 4750 05 Iban hesabına yatırılarak, yatırıldığına dair banka dekontu ihale saatinden önce idareye verilecektir. Ayrıca Geçici teminat mektubu da verilebilir.

4-  İhale şartnamesi ve diğer evraklar 2064 Sayılı Ürgüp Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında (Kavaklıönü Mahallesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı No:50 Ürgüp NEVŞEHİR) mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi talep edilmesi halinde bir sureti ücretsiz olarak verilecektir.

5-  İhale, 05.09.2019 Perşembe günü Saat 14.00’de 2064 Sayılı Ürgüp Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında (Kavaklıönü Mahallesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı No:50 Ürgüp NEVŞEHİR) Kapalı Zarf Teklif Alma, Açık Arttırma ve/veya Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.

6-  İstekliler İhaleye katılabilmek için usulüne uygun hazırlayacakları tekliflerini ihale tarihi olan 05.09.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

7-  Posta, Kargo vb. veya faksla yapılacak müracaatlar son teklif olarak kabul edilecektir. Tekliflerin ulaştırılmasında meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek ve İhale Komisyonu sorumlu olmayacaktır.

8-  Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir.

9-  İhale saatinden sonra gelen katılımcılar ihaleye alınmayacaktır.

10-  Kurumumuz emlak vergisinden muaf olup, emlak alım vergisi alıcı tarafından ödenecektir.

11-  Gayrimenkulümüzün satışında katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

12-  İhale sonucunun Bölge Birliğimizce onaylanmasından sonra ihale sonucu alıcıya tebliğ edilecek ve tebliğ tarihinden itibaren alıcı 15 gün içerisinde bedelini idaremize yatırarak Gayrimenkulün tapusunu üzerine alacaktır. Aksi halde idare tek taraflı olarak protesto çekmeye gerek kalmaksızın ihaleyi bozup teminatı kurum adına irat kaydeder.

13-  İhale üzerinde kalan isteklinin teminatı Gayrimenkulun satış işlemleri tamamen bitirildikten sonra idaremizce kendisine iade edilebilir.

14-  Anlaşmazlık halinde KAYSERİ mahkemeleri yetkilidir.

İlan olunur.

Okunma 191 defa