TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

  • Çarşamba, 04 Eylül 2019 07:02

2450 SAYILI SORGUN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞINA İLİŞKİN

İ L A N

Mülkiyeti 2450 Sayılı Sorgun Tarım Kredi Kooperatifine ait;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Çiğdemli Kasabası, Eğriyar Mevkii 105 Ada, 1 Parselde kayıtlı 5.978,91 m² alana haiz üzerinde 2 katlı Memur Lojmanı, Hizmet Binası, Depo ve Kömürlüğün bulunduğu Tarla vasfındaki 330.000,00. TL Muhammen bedelli taşınmaz;

Kapalı Zarf Teklif Alma, Açık Arttırma ve/veya pazarlık usulü ile ihaleye edilecektir.

1- Satışa çıkarılan mülkün muhammen bedeli 330.000,00. TL’dir.

2- Taşınmaz satış ihalesinde ihale üzerinde kalan istekliler taşınmazı taksitli olarak en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı 2 yıl içerisinde en fazla 2 taksitte olmak üzere taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte ödemek suretiyle taksitlendirilebilecektir.

3- Geçici teminat bedeli muhammen satış bedelinin yaklaşık %3’ü olan 9.900,00. TL’dir. Geçici Teminat bedeli 2450 Sayılı Sorgun Tarım Kredi Kooperatifi veznesine ya da Kooperatifin Ziraat Bankası, nezdindeki TR 29 0001 0003 2231 8344 1850 01 Iban hesabına yatırılarak, yatırıldığına dair banka dekontu ihale saatinden önce idareye verilecektir. Ayrıca Geçici teminat mektubu da verilebilir.

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar 2450 Sayılı Sorgun Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında (Yeni Mahalle Sivas Bulvarı No:82/A Sorgun/YOZGAT) mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi talep edilmesi halinde bir sureti ücretsiz olarak verilecektir.

5- İhale, 12.09.2019 Perşembe günü Saat 14.00’de 2450 Sayılı Sorgun Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında (Yeni Mahalle Sivas Bulvarı No:82/A Sorgun/YOZGAT) Kapalı Zarf Teklif Alma, Açık Arttırma ve/veya Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.

6- İstekliler İhaleye katılabilmek için usulüne uygun hazırlayacakları tekliflerini ihale tarihi olan 12.09.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

7- Posta, Kargo vb. veya faksla yapılacak müracaatlar son teklif olarak kabul edilecektir. Tekliflerin ulaştırılmasında meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek ve İhale Komisyonu sorumlu olmayacaktır.

8- Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir.

9- İhale saatinden sonra gelen katılımcılar ihaleye alınmayacaktır.

10- Kurumumuz emlak vergisinden muaf olup, emlak alım vergisi alıcı tarafından ödenecektir.

11- Gayrimenkulümüzün satışında katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

12- İhale sonucunun Bölge Birliğimizce onaylanmasından sonra ihale sonucu alıcıya tebliğ edilecek ve tebliğ tarihinden itibaren alıcı 15 gün içerisinde bedelini idaremize yatırarak Gayrimenkulün tapusunu üzerine alacaktır. Aksi halde idare tek taraflı olarak protesto çekmeye gerek kalmaksızın ihaleyi bozup teminatı kurum adına irat kaydeder.

13- İhale üzerinde kalan isteklinin teminatı Gayrimenkulun satış işlemleri tamamen bitirildikten sonra idaremizce kendisine iade edilebilir.

14- Anlaşmazlık halinde KAYSERİ mahkemeleri yetkilidir.

İlan olunur.

Okunma 98 defa